CSS Expanding Menus Css3Menu.com

CSS Expanding Menus Css3Menu.com

FAM: Flexibel Aanbod Meerderjarigen | KIDS Wolfsdonk

Sinds januari 2014 startte het VAPH een project op waarbij het mogelijk wordt om
meer zorg op maat te bieden aan volwassenen met een beperking.

Binnen het FAM zijn er drie soorten begeleidingsovereenkomsten:
FAM Mobiele en Ambulante Begeleiding
FAM Dagbestedingsondersteuning
FAM Intensieve Woonondersteuning

FAM KIDS campus Wolfsdonk
FAM KIDS campus Wolfsdonk is de huidige benaming voor wat voordien de klassieke zorgvorm "Tehuis voor Niet-Werkenden" werd genoemd. FAM KIDS campus Wolfsdonk biedt Intensieve Woonondersteuning aan personen met een handicap.
Momenteel verblijven er 34 bewoners op residentiële basis op onze campus.

Deze
Intensieve Woonondersteuning wordt als volgt georganiseerd:

Er zijn vier woningen waarbij de nadruk ligt op het bieden van een residentiële begeleiding in een huiselijke sfeer. Aan iedere woning is een vast team van opvoeders en een hoofdopvoeder verbonden. Voor elke bewoner wordt er in samenspraak en vanuit de kwaliteitsgedachte een IDO (individueel dienstverleningsovereenkomst) opgesteld.
De uitwerking hiervan is een gedetailleerd zorg-op-maat-pakket.
Dit gedeelte van de zorg noemt men "
woonondersteuning".
Er is een activiteitencentrum (AC) waar een gevarieerd dagbestedingsaanbod (naast dat van de 4 woningen) wordt uitgewerkt. Aan het AC is een team van opvoeders en een hoofdopvoeder verbonden. Iedere bewoner wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten volgens eigen kunnen, interesse en ondersteuningsnood.
Dit gedeelte van de zorg noemt men "
dagondersteuning".
Daarnaast kan het ook zijn dat er individuele ondersteuning wordt geboden, waaronder psychosociale begeleiding, praktische ondersteuning, globale individuele ondersteuning of oproepbare permanentie.

WIE komt in aanmerking voor FAM KIDS campus Wolfsdonk?
FAM KIDS campus Wolfsdonk richt zich op volwassenen die tot het doelpubliek
van KIDS behoren:

Doven en/of Slechthorenden
Personen met een Spraak en/of Taalstoornis
Personen met een Autismespectrumstoornis

Ons zorgaanbod kunnen we vertalen in een aantal pijlers:
1. Kwaliteit van leven: Het is belangrijk dat de personen met een handicap tevreden zijn met het leven dat ze leiden en een algemeen gevoel van welbevinden ervaren. Dit welbevinden uit zich op fysiek (gezondheid, lichamelijke conditie, veiligheid), materieel (inkomen,kwaliteit van omgeving zoals woning, transport), sociaal (interpersoonlijke relaties en participatie aan de omgeving) en emotioneel (voldoening, zelfwaardering, status, geloof en seksualiteitsbeleving) vlak. Ook de ontwikkelingskansen en de activiteiten dragen hier een belangrijk steentje in bij.

2. De emancipatorische benadering: Het is de bedoeling dat de personen met een handicap greep krijgen op hun eigen leven. Hij/zij heeft het recht om mee te bepalen hoe hij/zij hun leven wil inrichten, rekening houdend met hun mogelijkheden en in overeenstemming met hun persoonlijke wensen, waarden en voorkeuren.

3. Netwerk: Mensen leven in verbondenheid. Zelfs indien iemand in een tehuis is opgenomen blijft het belangrijk het contact met bestaande netwerken (gezin, familie, vrienden, hobby’s) te onderhouden. Interactie met medebewoners, buurt en de gemeenschap van mensen met een handicap willen wij stimuleren.

4. Communicatie: Voor elke bewoner bieden we een communicatie op maat aan. Deze staat centraal. We gebruiken hiervoor gebarentaal, vingerspelling, visualisaties, prenten, geschreven en gesproken taal, smog, beelden, beta-prenten, audiologische ondersteuning…. Kortom een zo breed mogelijk gamma vanuit de "totale communicatie".

5. Dagbesteding: De dagbesteding van de bewoners is opgebouwd rond een breed gamma van activiteiten, waarbij o.a. zelfstandigheid en integratie een basis vormen i.f.v. een goed zelfbeeld
Koken in een gemeenschappelijke keuken
Wassen en strijken van eigen kledij en linnen
Onderhoud van de tuinen
Onderhoud van de woningen
Vorming, crea, beweging, ……

6. Inspraak: De gebruikers en/of hun wettelijke vertegenwoordigers krijgen inspraak in de uitbouw van het leven van de bewoners en dit via verschillende kanalen:
● informele gesprekken met respectvol overleg als basis
tevredenheidsonderzoeken
bewonersraad: elke woning heeft op regelmatige tijdstippen een bewonersraad
gebruikersraad: is een adviesorgaan dat is samengesteld uit wettelijke vertegenwoordigers.
Overleg tussen de directie en de gebruikersraad is verplicht:
- bij wijziging van het reglement van orde
- bij belangrijke wijzigingen in de woon- en leefsituatie
- bij belangrijke wijzigingen in het concept van de voorziening.
Verder worden er heel wat punten van algemeen nut voor de werking besproken.