CSS Expanding Menus Css3Menu.com

  vraag vakantieopvang aan:
  KROKUSVAKANTIE
  PAASVAKANTIE
  ZOMERVAKANTIE
  HERFSTVAKANTIE
  KERSTVAKANTIE

CSS Expanding Menus Css3Menu.com

RTH KIDS RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK(E) HULP

VOOR GEZINNEN
Gezinnen met een kind/jongere van 0 tot 21 jaar met een (vermoeden van een) beperking staan voor heel wat uitdagingen en hebben vaak vragen rond de (vermoedelijke) beperking van hun kind. Hierdoor hebben ze af en toe nood aan informatie, advies, begeleiding, extra ondersteuning, …

RTH KIDS is er voor deze gezinnen, samen met hen zoeken wij naar individuele oplossingen en nieuwe perspectieven, zodat zij even minder belast worden en hun draagkracht (opnieuw) verhoogd wordt. Wij willen onze specifieke expertise rond de doelgroepen
Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), Spraak-en Taalstoornissen (ST) en Doof- en Slechthorendheid (DSH) aanwenden om het eigen en het professioneel netwerk van het gezin te ondersteunen.

RTH KIDS biedt ondersteuning in 3 vormen in de provincie Limburg:

1. Mobiele (aan huis) en/of ambulante begeleiding (in KIDS)
Begeleiding gebeurt in de vorm van individuele gesprekken met een begeleider.
Een gesprek duurt 1 tot 2 uur. De gesprekken kunnen o.a. gaan over de opvoeding en ondersteuning van uw kind. Begeleiding is ook mogelijk voor uw kind zelf.
Dit is vooral gericht op de aanvaarding van en het leren omgaan met de beperking,
sociale vaardigheden, …

2. Dagopvang tijdens schoolvakanties
Tijdens de schoolvakanties organiseren wij specifieke vakantieopvang binnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Uw kind kan een zinvolle, aangepaste dagbesteding genieten in begeleiding van hulpverleners met expertise in de opvoeding van kinderen met ASS/ST/DSH.

3. Dagopvang en/of verblijf tijdens schooldagen (beperkt aanbod)
Voor dagopvang kan uw kind voor schoolaanvullende dagbesteding en/of verblijf (overnachting) terecht in onze voorziening.

Combinaties van deze vormen zijn mogelijk. Je hebt voor RTH geen goedkeuring van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) nodig en hoeft daar ook geen aanvraag in te dienen. Voorwaarde is dat je nog geen ondersteuning krijgt van een VAPH-dienst of VAPH-voorziening en je nog geen Persoonlijk AssistentieBudget (PAB) of Persoonsgebonden Budget (PGB) hebt.

VOOR ANDERE DIENSTEN/VOORZIENINGEN
RTH KIDS ondersteunt daarnaast ook vraaggestuurd eerstelijnsdiensten zoals scholen, CLB, diensten voor kinderopvang, jeugddiensten, opvoedingswinkels, huisartsen, familiehulpdiensten, verpleegdiensten, …

Door deze diensten te informeren over en te coachen rond de ondersteuning van kinderen en volwassenen met een beperking (doelgroepen KIDS), vergroot RTH hun beperkingspecifieke expertise. Op deze manier zullen zij gezinnen met een kind met een (vermoeden van een) beperking en volwassenen met een (vermoeden van een) beperking meer gericht kunnen begeleiden. Daarenboven zullen deze gezinnen en volwassenen voor antwoorden op hun vragen terecht kunnen bij diensten en/of op plaatsen die makkelijk toegankelijk zijn of meer aansluiten bij hun leefwereld.

VOOR VOLWASSENEN
Ook voor volwassenen met (een vermoeden van) een beperking bieden wij RTH aan,
maar dan enkel in de vorm van mobiele en/of ambulante begeleiding.


  externe links:
VAPH | RTH
klik hier voor meer informatie
en het promo filmpje rond
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp op de website van VAPH