CSS Expanding Menus Css3Menu.com

Kwaliteitsdecreet
De
kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen is vastgelegd in het kwaliteitsdecreet van 29 april 1997.
Dat decreet somt de elementen op waaruit het
kwaliteitsbeleid van de voorzieningen moet bestaan:

Een hulp- en dienstverlening met waarborgen voor het respect voor de menselijke waardigheid, de bejegening,
de persoonlijke levenssfeer, de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, het klachtenrecht,
de informatie voor en de inspraak van de gebruiker, en waarbij rekening gehouden wordt met de sociale context
van de gebruiker.

De doeltreffendheid, de doelmatigheid en de continuïteit van de hulp- en dienstverlening.
De voorzieningen moeten dat concretiseren bij middel van een kwaliteitssysteem, een kwaliteitshandboek
en een kwaliteitsplanning. Het kwaliteitshandboek beschrijft het kwaliteitssysteem, de missie, de objectieven
en de waarden van de voorziening.

Kwaliteitshandboek
Het kwaliteitsdecreet stelt dat alle voorzieningen over een
kwaliteitshandboek moeten beschikken.
Dat handboek bevat de richtlijnen van het kwaliteitsbeleid binnen de individuele voorziening.
Het kwaliteitshandboek is het gehele document, samengesteld uit: het kwaliteitsbeleid; de kwaliteitsplanning;
het kwaliteitssysteem en de procedures. In bijlage is het kwaliteitshandboek aangevuld met formulieren,
functieprofielen, het referentiekader en vorige versies van alle onderdelen.
Binnen het KIDS is er een overkoepelend kwaliteitshandboek voor alle afdelingen binnen het VAPH KIDS
met specificaties per afdeling m.b.t. kwaliteitssysteem en procedures. We gebruiken het kwaliteitshandboek om
de kwaliteit van zorg binnen het KIDS te bewaken en waar nodig te verbeteren.


Kwaliteitseisen
Voor de sector van de personen met een handicap werden een aantal sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen
(
SMK) vastgelegd. Deze SMK's handelen over volgende thema's:

gebruikersgerichtheid
maatschappelijke aanvaardbaarheid
doeltreffendheid
doelmatigheid
continuïteit

Afspraak maken om KHB te bezichtigen
Raadpleeg het volledige kwaliteitshandboek van KIDS binnenkort op onze website.
In afwachting kan u een afspraak maken bij de directie voor het inkijken van het kwaliteitshandboek.
Klik
hier om uw afspraak te maken.

CSS Expanding Menus Css3Menu.com