Ondersteuningsnetwerk (ON)

Vanaf het schooljaar 2017 – 2018 geldt een nieuw ondersteuningsmodel voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in scholen van het gewoon basis- en secundair onderwijs. Het ondersteuningsnetwerk van KIDS biedt deze begeleiding aan.

Het ondersteuningsnetwerk vervangt de vroegere begeleiding geïntegreerd onderwijs (GON) en inclusief onderwijs (ION). Een kind of jongere krijgt niet langer standaard een vast aantal uren begeleiding per week gedurende een bepaalde periode. De school voor gewoon onderwijs bepaalt samen met de ouders, het CLB en de school voor buitengewoon onderwijs de ondersteuning, op basis van de noden.
(zie ondersteuningsnetwerk midden-Limburg)

BuSO-KIDS organiseert samen met BuBaO KIDS het ondersteuningsnetwerk type 7 voor dove en slechthorende jongeren en jongeren met spraak- en taalstoornissen. Samen met BuBaO De Berk en De Buidtelberg maken we deel uit van het ondersteuningsnetwerk Limburg en organiseren we Knooppunt Midden-Limburg.
(zie ondersteuningsnetwerk type 7)

Ondersteuningsnetwerk Midden-Limburg

Wij sturen onze ondersteuners uit om vanuit hun expertise te zorgen voor optimale ontplooiing van de jongeren in het gewoon onderwijs.

Ondersteuningsnetwerk type 7

In een ondersteuningsnetwerk werken scholen gewoon en buitengewoon onderwijs, CLB en pedagogische begeleiding en ouders samen om een leerling zo goed mogelijk te begeleiden. In juni 2017 hebben alle scholen (gewoon en buitengewoon onderwijs) zich bij dit ondersteuningsnetwerk aangesloten. Zo kunnen ze, in overleg met CLB en ouders, een vraag stellen aan dit ondersteuningsnetwerk om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften extra te ondersteunen.