Europa WSE

vzw KIDS krijgt van Europa, Werk en Sociale Economie steun voor verschillende projecten.

BUSO-KIDS ABO

ABO heeft tot doel de kansen op reguliere tewerkstelling voor de jongeren te verhogen door een kwalitatieve alternerende tewerkstelling uit te bouwen in reguliere bedrijven. Onder alternerende tewerkstelling vallen vormen van werkplekleren die inhoudelijk aansluiten op de gevolgde opleiding in het Buitengewoon Secundair Onderwijs van de opleidingsvorm 3. Zo willen we, samen met de jongeren, een brug vormen tussen school en bedrijf.

Een ander doel is het vergroten van de vaardigheden bij de cursist, die hij/zij nodig heeft om zelfstandig te functioneren in onze maatschappij. We begeleiden hen op weg naar zelfstandigheid en leren hen algemene dagelijkse vaardigheden. Verder brengen we hen sociale vaardigheden bij. We volgen het welbevinden en hun draagkracht op. We proberen het netwerk van de leerling te vergroten, zodat ze - na hun schoolse loopbaan - hierop kunnen terugvallen: steunfiguren en allerlei instanties waar ze terecht kunnen met hun problemen aangaande werk, solliciteren, wonen, vrijetijdsbesteding,...

Om aan deze doelstellingen te kunnen werken krijgen de cursisten 2 dagen vorming op school, bestaande uit trajectbegeleiding, Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming en Beroepsgerichte Vorming. Daarnaast is er 3 dagen onbezoldigde werkervaring (stage) in een bedrijf.

Alternering is een basisvoorwaarde. Vorming op school en werkervaring zijn op elkaar afgestemd en verlopen planmatig volgens een individueel handelingsplan, inspelend op de noden en evolutie van de jongere en met als einddoel een transitie naar de arbeidsmarkt.

BuSO-KIDS werkt al sedert de oprichting van de Alternerende Beroepsopleiding met Europa WSE samen, om jongeren de kans te geven zich verder te ontwikkelen, opdat de kans op tewerkstelling zo groot mogelijk is. Indien er geen tewerkstelling mogelijk is, wordt samen met de jongeren een transitie opgestart in samenwerking met andere instanties.

Europa WSE subsidieert al jaren onze ABO-werking. De financiële steun die de Europese Unie ter beschikking stelt via Europa WSE-projecten is onmisbaar voor een positieve werking van onder andere het ABO-project.

Voor het ABO-project voorziet Europa WSE jaarlijks een subsidiëring. Het bedrag van deze subsidiëring is afhankelijk van het aantal ABO-cursisten er aangemeld zijn. De motivatiepremies voor onze cursisten worden hiermee vergoed.

Deze motivatiepremies, die de Europese Unie uitkeert via Europa WSE, zorgen er mede voor dat onze cursisten hun ABO-opleiding afmaken en niet afhaken bij de eerste tegenslag.

ABO-BuSO-KIDS volgt de cursisten ook op als ze de school verlaten. Deze doorstroomresultaten worden bijgehouden en geven een beeld van het positieve effect van de samenwerking tussen onze Alternerende Beroepsopleiding en Europa WSE.

Zo bereikten 67% van de cursisten van de laatste vijf schooljaren een tewerkstelling in het normaal economisch circuit.

KIDS goes KIDZ

De toegenomen zorgzwaarte, de evoluties naar persoonsvolgende financiering en de veranderende maatschappelijke context maken dat het Multifunctioneel Centrum KIDS meer en meer op de grenzen van haar huidige organisatiestructuur botst. KIDS is eerder verticaal georganiseerd; de interdisciplinaire werking wordt ondersteund door horizontale overlegstructuren en interne samenwerkingsverbanden.

Door de jaren heen werden deze structuren steeds complexer en verhuisden de beslissingsbevoegdheden meer naar de hiërarchie. Momenteel worden we geconfronteerd met een overdaad aan overleg en communicatie, gedeelde en overlappende verantwoordelijkheden, onvoldoende infodoorstroom en een organisatie die niet altijd de kernactiviteiten faciliteert. Dit creëert frustraties op de werkvloer, energie gaat verloren in minder belangrijke zaken. Er wordt een nood ervaren om meer zelfsturend of zelf-organiserend op de werkvloer te werken en dit binnen uitgewerkte beleidskaders. Dit vergt ook een aangepaste vorm van (coachend) leiderschap en medewerkers die meer in hun kracht worden gebracht op alzo de werkbaarheid te vergroten of te borgen.

Van directie over middenkader tot medewerkers leeft de overtuiging dat KIDS een sterk potentieel heeft en die sterktes dienen expliciet gemaakt én behouden te blijven. Doch voelt ook iedereen aan dat we de organisatie(structuur) moeten herdenken zowel ten voordele van de cliënten als ten voordele van de medewerkers én om verder te groeien naar een klantgerichte, innovatieve en duurzame bedrijfsvoering.

Kortom: KIDS klaarmaken voor de toekomst en elke medewerker aan boord houden! KIDS goes Klantgericht, Innovatief, Daadkrachtig en met Zelf-organiserende teams (KIDZ)
Situering van het project
Project ID: 8471
Oproep: Werkbaar Werk - Anders organiseren
Thema's: Aanpassing aan veranderingen
Programma: ESF 2014-2020
Prioriteit: 4
Looptijd van het project:
01/02/2019 tot 31/07/2020

Financiële steun

ESF goedgekeurd bij aanvraag: €32 000.00
VCF goedgekeurd op aanvraag: €48 000.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag: €76 256.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag: €156 256.00