Dagbesteding

Dagbesteding

Het is heel moeilijk om een algemeen dekkende naam te vinden, juist omdat dagbesteding zoveel activiteiten kan herbergen.  Dagbesteding is flankerend nodig aan onderwijs, voor diegenen die uitvallen in de schoolse setting.  Dagbesteding is flankerend nodig aan zorg, een fijne vrijetijdsinvulling, even uit de leefgroep zijn.  Dagbesteding is nodig voor meerderjarigen, het hebben van een zinvolle tijdsbesteding.  Er zijn ook vele variaties in dagbesteding, van actief tot passief, van werken tot vrije tijd.

Situatieschets binnen KIDS

Binnen KIDS worden we dus geconfronteerd met een veranderend doelpubliek waarbij ons aanbod  aan een kanteling toe is met de nood aan andere expertises, andere ondersteunings- en begeleidingsinvalshoeken, een verhoogde nood aan een intern afgestemd aanbod.

=>Belangrijke evoluties in de profielen van de jongeren en leerlingen (toename cliënteel met gedrags- en functioneringsproblemen) met minder mogelijkheden tot doorstroom naar gepast werk/dagvulling of naar zelfstandig leven.

=>Toename van “zorgvragen binnen BuSO maar geen voldoende afgestemd KIDS-aanbod voor “schooluitvallers”. Er zijn verschillende visies en percepties waardoor er een spanningsveld tussen zorg en onderwijs is. Er is nood aan een inhaalbeweging. Leerkrachten moeten de overgang maken naar de dubbele rol van opvoeder en coach i.p.v. enkel lessen te geven en zo leerlingen gerichter naar een job-toekomst toe te leiden. Leefgroepen en begeleidingsteams groeien in hun expertise doch blijken niet altijd éénduidig in hun samenwerkingsintenties en hebben de handen vol met problematische situaties en gedrags-escalaties.

=>Groeiend bewustzijn van de nood aan een integraal aanbod vanuit KIDS voor (jong)-volwassenen waar dagbesteding, (vervolg)opleidingen en werktrajecten worden uitgebouwd. De impact van de PVF is een belangrijke factor… die nog aan belang gaat winnen!

=>Nood aan de uitbouw van een visie op én structuur voor de volwassenenwerking binnen KIDS waar de opdracht van de werkgroep TransitiJo (werkgroep die focust op de overgang van jongere naar jongvolwassene) deels te situeren valt. Ook de uitdaging om ruimtelijk en sociaal-emotioneel het wijk-gevoel te versterken binnen de campussen Hasselt en Wolfsdonk en zo extra opportuniteiten te creëren.

KIDS heeft een aanbod ontwikkeld in de transitiefase of na het onderwijs, bijkomende inspanningen lijken noodzakelijk. De huidige transitieprojecten In Vivo en Quo Vadis leveren verdienstelijk werk om een aantal jongeren voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk leven… KIDS dient zich te bezinnen over het uitbouwen van een aanbod aan (schoolaanvullende) dag-besteding, (vrijwilligers)werktrajecten en andere betekenis-gevende levensinvullingen voor onze cliënten.

Er is echter nog geen gezamenlijk intern beleids- en werkkader met betrekking tot dagbesteding, (vervolg)-opleidingen, werktrajecten. Er is ook nog werk af te leggen om een herkenbaar/afgestemd aanbod binnen KIDS te verkrijgen, momenteel zijn er verdienstelijke -doch grotendeels losstaande-  initiatieven. Tijd om de krachten te bundelen!

Dit betekent echter dat we niet alleen de transitieleeftijd viseren maar ook werk willen maken van de invulling van de niche Werk, (vervolg)Opleidingen en Dagbesteding voor onze doelgroepen, grotendeels te situeren binnen de volwassenenzorg.

Start kader

We steunen op het volwaardig burgerschapsmodel, de participatieladder (zie beeld) en de vermaatschappelijking van de zorg t.a.v. mensen met een ondersteuningsnood met als insteek “WERK” in de brede zin van het woord!

 

Arbeid of werk of gewoon een zinvolle dag-vulling geeft immers betekenis aan het leven, geeft identiteit aan een mens. Uiteraard op maat van de deelnemers! Momenteel is dit nog niet breed genoeg uitgewerkt binnen KIDS, maar de diverse KIDS-initiatieven geven “goesting” in meer en nodigen uit tot een versterkte samenwerking tussen zorg, onderwijs en zelfs externe partners.

 

We hanteren de methodiek van Supported Employment. Centraal staat een individueel traject en ‘zorg op maat’ voor iedere cliënt; dat houdt in dat op elk moment kan afgeweken worden van het oorspronkelijke traject. De cliënt kan doorstromen hetzij naar betaald werk hetzij naar een meer beschermde tewerkstelling of ondersteunde vormen van dagbesteding. (cfr het continuüm van de participatieladder). De sleutel tot succes om personen aan de slag te krijgen en te houden in de arbeidswereld is duurzame professionele begeleiding, onbeperkt in tijd.

WERK vormt het speerpunt en de ingangspoort van onze opleiding én begeleiding. De begeleider-leerkracht-coach heeft ook oog voor aspecten van andere belangrijke levensdomeinen van de cliënt. Er wordt waar mogelijk en wenselijk gezocht naar het gepaste aanbod of naar oplossingen of eventueel doorverwezen naar andere diensten.

Echter, waar voorheen binnen KIDS het “werk”-oogpunt het belangrijkst was, merken we in toenemende mate de nood om meer in te zetten op de zelfregie- en zelfstandigheidsmogelijkheden van onze cliënten/leerlingen. Daarnaast worden we uitgedaagd tot het beter “begrijpen” van de complexere problematieken en toenemende gedragsproblemen bij onze cliënten én het bieden van de juiste begeleidings- en ondersteuning.

De trauma-sensitieve engagementen binnen KIDS zoals  het integreren van “het werken met de traumabril” en “window of tolerance” in het zorg- en onderwijsaanbod bieden zeker perspectieven om te zorgen voor een effectiever traject richting werk/dagbesteding voor onze leerlingen en bewoners.

 Uitdagingen

We gaan inzetten op aangepaste dagbesteding, (vervolg)opleiding en werk.  Voorkeur om  bottom-up vanuit de eigen KIDS-werkvloer dit verder vorm te geven en dit in een samenwerking tussen zorg en onderwijs. Diverse uitdagingen worden stilaan duidelijk zoals de nood aan specifieke ruimtes, aan investering in visie-ontwikkeling en materialen en mogelijks ook (her-allocatie van ?) in personeel. Maar er zijn ook opportuniteiten zoals erkenningen en subsidiemogelijkheden die veelal buiten de traditionele beleidsdomeinen van KIDS gesitueerd zijn met name de beleidsdomeinen “Werk”, “Sociale economie”, “Economie”, “Vorming”.

In het licht van de verdere organisatie-ontwikkeling van KIDS is het belangrijk om deze nieuwe niche, dit nieuwe werkveld samen als een uitdaging voor de nabije toekomst te zien, groeipaden te ontwikkelen (plan van aanpak) met de nodige initiatieven én effectief sociaal te ondernemen.

Zo is het duidelijk dat we meer integrale cliëntentrajecten dienen aan te bieden in functie van onze kinderen en jongeren waarbij onderwijs en zorg een meer afgestemd aanbod ontwikkelen en borgen. Maar ook ten aanzien van de volwassenen dienen we ons zorgcontinuüm te verbreden om de integrale trajecten te blijven waarborgen, zeker in het licht van de persoonsgebonden budgetten en de concullega-voorzieningen.

Er kan vorm worden gegeven aan deze uitdagingen door:

  • Samenwerking zorg en onderwijs actief versterken
  • Dagbesteding structureel uitbouwen
  • Financieringsmodel uitwerken voor dagbesteding en werktrajecten
  • Erkenningsmogelijkheden checken en benutten
  • Versterken van de na-schoolse trajecten met naadloze overgang
  • Netwerkdenken en –handelen binnen werkveld dagbesteding/opleiding/werk
  • Investeringsnoden herkenbaar maken mbt Infrastructuur en werkingsmaterialen