Wonen

De entiteit zorg van het KIDS verleent begeleiding en hulpverlening aan baby’s, peuters, kleuters, kinderen, jongeren, volwassenen en hun context, hun netwerk én dit voor de doelgroepen met een communicatieve beperking (doof- en slechthorendheid, autisme, spraak-taalstoornissen). Bijkomend kunnen er gedragsproblemen, hechtingsstoornissen, psychische stoornissen, … zijn.

Historiek:

In 2010 kwam de nota Perspectief 2020 van Min. Jo Vandeurzen. De visie hierachter vertrekt van 5 concentrische cirkels waarbij eerst gekeken wordt of cirkel 1, 2, 3 voldoende zijn om een antwoord te geven op de zorgvraag. Nadien volgt cirkel 4 en indien nodig wordt cirkel 5 geactiveerd.

De eerste reacties die toen binnen en buiten KIDS werden gehoord: “ De mobiele begeleiding gaat sterk toenemen”, “ De internaten kunnen de deuren sluiten.”, “Het wordt een inclusief en preventief verhaal”.
Het doel van het toenmalig beleid was o.a. de wachtlijsten oplossen. We stellen echter (samen met VRT journalist Goedele Devroy) vast dat de wachtlijsten alleen maar toenemen en dat het appél op residentiële hulpverlening alleen maar toeneemt (meer 7 op 7, meer vraag voor continue hulpverlening - ook tijdens schoolvakanties -, meer volwassenen die wachten op een gepast antwoord op hun zorgvragen,…).

In 2016 werden TNW (tehuizen niet werkenden) omgedoopt tot FAM (Flexibel Aanbod Meerderjarigen) en in 2017 - met de komst van PVB - werd het dan VZA (Vergunde zorgaanbieder).
Hetzelfde zien we met BW (Beschermd wonen). Dit werd in 2016 DIO (Diensten inclusieve ondersteuning) en in 2017 - met de komst van PVB - werd het dan VZA.
De thuisbegeleidingsdienst werd in 2017 ingekanteld in de RTH regelgeving. En in hetzelfde jaar werd het semi-internaat en het internaat een MFC (Multifunctioneel centrum). Doelstelling was tegen 2020 ook hier een PVF voor minderjarigen te realiseren maar dit pad is verlaten (zie Verklaring Beke PVF Minderjarigen).

Overzicht huidige werking :

 1. Ambulante en mobiele dienstverlening
  1. binnen een RTH - rechtstreeks toegankelijke hulpverlening en
  2. binnen VZA (vergunde zorgaanbieder) en aldus PVF - persoonsvolgende financiering)
  3. werkingsgebied: provincie Limburg en Vlaams-Brabant
 2. Semi-residentiële hulpverlening
  1. binnen het MFC - multifunctioneel centrum
  2. werkingsgebied: provincie Limburg
 3. Residentiële hulpverlening
  1. binnen het MFC
  2. binnen VZA (vergunde zorgaanbieder) en aldus PVF - persoonsvolgende financiering)
  3. werkingsgebied: provincie Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen

Verankerde subsidiëring wordt verkregen voor RTH en MFC (beiden gekoppeld aan erkenningen en output die moet gehaald worden om de erkenning en bijhorende werkingsmiddelen (inclusief medewerkers) te behouden.

Binnen het PVF verhaal varieert de subsidiëring met het aantal cliënten en de budgetten die deze inzetten in KIDS.

Uit verscheiden beleidsnota’s (bijlagen: VAPH, Nota Minister Beke, Verklaring Minister Beke PVF Minderjarigen, Vlaams Welzijns Verbond) kunnen we enkele kernbegrippen lichten:
Inclusie, eigen regie en autonomie, lokaal-bovenlokaal werken, preventie.

We zullen deze begrippen invulling geven:

 • Inclusie: dagbesteding, vrije tijd, eigen regie hierin, wonen in dorp/stad, deelname aan activiteiten in het dorp/ de stad
 • Eigen regie: flexibiliteit (vb vroeger was een cliënt voltijds intern en nu kan een cliënt van 1 nacht tot 7 nachten verblijven) optimaliseren. Hierbij rekening houden met het welzijn van medewerkers en beperking van de personeelsmiddelen.
 • Lokaal-bovenlokaal : expertise uitdragen en hiervoor moet in eerste instantie expertise behouden blijven!, laagdrempelig en lokaal als het kan, specifiek en specialistisch als het moet.
 • Preventie: meer met context werken en netwerk van de cliënt uitbreiden en versterken

Wonen

De wachtlijst voor het MFC is zeker niet verminderd. Einde december 2021 waren er 10 prior-dossiers en 71 andere dossiers.  We merken (in vergelijking met december 2020) een lichte daling in prior-dossiers en een toename in andere dossiers.  Dit is te verklaren vanuit het beleid van het Agentschap Opgroeien waarbij gevraagd wordt eerst de prior-dossiers te bekijken en bij voorrang deze op te nemen.

Door de infrastructurele problemen op KIDS hebben we binnen het MFC het aantal begeleidingsovereenkomsten moeten laten dalen naar 235 cliënten.  We zullen in september terug het erkenningsaantal van 243 cliënten realiseren door een nieuwe leefgroep op te richten.

Uitdaging zal hier zijn: locatie die kwalitatief goed genoeg is en personeelsmiddelen vrij maken om dit te realiseren terwijl de twee volwassengroepen nog in transitie zijn van MFC naar PVF.

In Wolfsdonk hebben we 37 volwassen cliënten en in Hasselt worden momenteel 28 volwassenen met PVF mobiel begeleid en 6 volwassenen residentieel.  Dit jaar zal dit nog toenemen in Hasselt.

Onze cliënten hebben vaak een hulpvraag die appél doet op een vorm van woonbegeleiding. Deze cliënten zijn al bij de aanvraag cliënt bij KIDS of doen een eerste vraag. Vanuit het MFC zullen 90% van de 21-jarigen een beroep willen doen op één of andere begeleiding tijdens het wonen.  Een meerderheid stelt de vraag naar groepswoningen of leefgroephuisvesting.