Therapie

Op dit ogenblik worden verschillende vormen van therapie aangeboden, sommige verbonden aan onderwijs (schoolse opdracht ja/nee?), sommige verbonden aan zorg.  Een veranderende context kan met zich meebrengen dat ook het therapeutisch aanbod kritisch zal moeten worden bekeken.

Schoolse insteek paramedische ondersteuning

Veranderende doelgroep

Zowel binnen type 7 en type 9 moeten we rekening houden met een veranderende doelgroep.

M-decreet

Voor het M-decreet was er een benedengrens IQ van 80: een doelgroep die schools nog veel leerstof aan kon en waarbij onze werking nog dichter bij het regulier onderwijs stond.

Na het M-decreet hebben we voor ASS een benedengrens IQ van 60. Voor de doelgroepen ST en DSH is er door het M-decreet de maatschappelijke tendens dat meer kinderen (langer) in het gewoon onderwijs blijven. De leerlingen die nog naar het Buitengewoon Onderwijs komen hebben over het algemeen een meervoudige, complexere problematiek dan in het verleden. Onze leerlingen worden zwakker en hebben nood aan een alternatief aanbod (meer functioneel werken).

  • Belangrijke kanttekening: we hebben zwakkere DSH & ST leerlingen, maar deze leerlingen kunnen omwille van hun type 7 attest nergens anders terecht. Je ziet bij hen ook heel wat andere noden: gedragsproblemen, mentale problemen, sociaal-emotionele problemen, lager IQ, fysieke handicap, …
  • Ook slinkt de groep van DSH-leerlingen waardoor er vaak zeer heterogene groepen zijn waarbij het zeer moeilijk is om effectief op maat van het kind te werken. Dit streven we nochtans na en staat ook in onze visietekst kwaliteitsvol onderwijs.

Complexere problematiek

Naast de veranderende cognitieve tendens willen we benadrukken dat de problematieken binnen onze doelgroep complexer worden: moeilijke opvoedingssituaties, combinatie van diagnoses, toenemende gedragsproblemen, …

Aanmeldingen

Vroeger was er meer inspraak in de schoolkeuze van leerlingen d.m.v. vroegtijdige screening van de leerlingen die zich aanmeldden voor onze school. Door de nieuwe aanmeld- en inschrijvingsprocedure, alsook de organisatie van een diagnosestelling botsen we nu op verschillende hindernissen:

  • Leerlingen zitten niet in de juiste klasgroep --> verplichte opname van type 7 leerlingen op basis van volgorde van aanmeldingen en inschrijvingen
  • Leerlingen zitten niet op de juiste school --> bijvoorbeeld: Wat als een gedragsprobleem meer prioritair is dan een taalprobleem?

Therapeutische zorgvragen van de leerlingen

Er zijn 3 belangrijke therapeutische vragen bij onze doelgroep:

  • Logopedisch
  • Kinesitherapeutisch
  • Psychologisch

Op basisschool KIDS bieden we momenteel logopedische en kinesitherapeutische ondersteuning aan de leerlingen. Daarnaast is er ook een grote nood aan psychologische ondersteuning. Hier komen we op dit moment onvoldoende aan tegemoet.  Binnen zorg is er hier wel een (beperkt) aanbod, maar dit wordt ingevuld via een wachtlijst van interne leerlingen.

Doorheen de jaren hebben onze logopedisten zich bijgeschoold in het bieden van psychologische ondersteuning.  Sommige van hen voelen zich onvoldoende geschoold, of hebben te weinig ruimte, om dit kwaliteitsvol aan te pakken.

Huidige organisatie en tendensen

Balans tussen ondersteuning in de klas en aan de leerkracht (op vlak van logopedie en kinesitherapie) én individuele therapie

Op dit moment zijn onze paramedici actief op zoek naar de balans tussen het bieden van individuele therapie en therapie geïntegreerd in de klaswerking. Duidelijk is dat beide zaken noodzakelijk zijn om kwalitatieve therapie te kunnen bieden. Op basis van de zorgvragen van een leerling wordt ervoor gekozen om wel/niet gebruik te maken van individuele therapie. Daarnaast komen paramedici vaker in de klas om daar op groepsniveau in te zetten op logopedie of kinesitherapie én met de intentie hun kennis en expertise over te dragen aan de leerkracht.

Rode draad

Een goed team zorgt ervoor dat het uitvoeren van uw eigen kerntaak gemakkelijker wordt. Een goed paramedisch team moet er op zijn beurt ook voor zorgen dat leerkrachten hun kerntaak beter kunnen uitvoeren. We delen onze expertise en kennis met elkaar zodat alles één geheel wordt dat sterker is dan zijn individuele delen.

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken is ook het kader van waaruit therapeutisch gewerkt wordt op KIDS.

Therapie vanuit zorg : psychologische ondersteuning

Ook binnen de zorg merken we dezelfde evoluties als binnen onderwijs.

Vanuit therapeutische hoek zien we volgende doelstelling:

We willen zoveel mogelijk cliënten kwaliteitsvol helpen door een therapeutisch leefklimaat te realiseren en door individuele therapie aan te bieden voor wie dit niet toereikend is.

Dit veronderstelt

  • Beleid dat deze visie mee draagt
  • Medewerkers die dit in de praktijk kunnen uitdragen
  • Een geïntegreerd therapeutisch aanbod dat continuïteit kan bieden.

 

Samenvattend kunnen we therapie (schools of vanuit zorg) weergeven in volgend beeld:

Per laag is er nagedacht over de gewenste effecten en hoe deze meetbaar kunnen worden gemaakt. Het overzicht geeft weer welke taken er nu reeds worden opgenomen. Sommige ingebed in de organisatie, andere ad hoc, gezien de beperkte therapeutische middelen.