Organisatie

Organisatie-uitdagingen

De werking van een organisatie dient faciliterend te zijn om de kerndoelstellingen tot uitvoering te kunnen brengen.

Als KIDS willen we:

- een aantrekkelijke werkgever zijn.

Onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal om de ondersteuning en de begeleiding van onze cliënten met een warm hart te verzorgen.  De juiste mensen op de juiste plaats en voldoende handen beschikbaar hebben, is dus cruciaal!  Op dit ogenblik is iedereen wat met personeelsbeleid bezig.  Dit is goed, omdat je via leidinggevenden dicht bij de werkvloer kan zitten.  Maar er zijn ook nadelen aan verbonden.  We hebben geen echt gestructureerde processen.  Er zijn zeker initiatieven, maar meestal ad hoc.  Vandaar de nood aan een beleidsrol rond HR.  Hier kaderen welzijnsinitiatieven in, onthaalprocedures, professionalisering, vormingsinitiatieven, …

- inzetten op digitalisering.

Zowel in de directe hulpverlening, de ondersteunende diensten als voor bewoners zelf is het ondenkbaar zonder digitale middelen te moeten leren, leven en werken.  Hiervoor is er nood aan een stabiel netwerk, toekomstgericht met voldoende bandbreedte.  Daarnaast moet er aandacht zijn voor veiligheid, privacy, optimalisatie van processen.  Hiervoor laten we ons begeleiden door een externe consultant.

- een kennis- en expertisecentrum uitbouwen.

Er is heel veel kennis in de organisatie. Er is al jaren de roep om binnen onze maatschappelijke opdracht ook een rol te spelen in het verspreiden van onze kennis en expertise, met als doel bewustwording, verhoging kennis over onze doelgroepen, outreach, netwerkvorming, …

- aandacht hebben voor visie-ontwikkeling over de organisatie heen.

Met aandacht voor het verschillende karakter van de ondersteuningsvormen van KIDS zullen we bewust moeten omgaan met de visie-ontwikkeling.  De basisvisie dient gelijklopend te zijn.  Accenten zijn nodig in functie van het type zorg/onderwijs dat geboden wordt.

- zorgen voor verbinding waar mogelijk.

We gaan zorgen voor transparantie in werking zodat medewerkers die met gelijke thema’s bezig zijn met elkaar in verbinding kunnen gaan.  Hierdoor bereiken we dat visies meer afgestemd zullen zijn en dat met dezelfde middelen meer kan gebeuren.

- een gezonde, duurzame leer- en leefwereld creëren met aangepaste infrastructuur en buitenomgeving.

In het belang van onze cliënten en medewerkers werken we verder aan de meest optimale infrastructuur voor onze organisatie, weliswaar binnen de financiële middelen die vastgelegd zijn zodat er geen hypotheek gelegd wordt op alle andere ontwikkelingen.

- dat cliënten zich thuis kunnen voelen op KIDS.

We gaan de overlegorganen met cliënten/leerlingen/context (terug) installeren.  Hierdoor bereiken we dat er inspraak kan zijn van diegenen waarvoor KIDS bestaat.  We gaan deze inspraak zo dicht mogelijk bij de cliënten realiseren waarbij we aandacht schenken dat deze inspraak binnen bepaalde kaders kan gebeuren.

- zorg en onderwijs op maat aanbieden, op een zo efficiënt mogelijke manier.

Zelfregie mag geen loos begrip zijn.  We moeten luisteren naar de noden van onze cliënten en onze hulpverlening op hen afstemmen.  Hierdoor is zorg en onderwijs een proces in gekaderde dialoog. We gaan ook de stap naar digitale hulpverlening verkennen. Hoewel de financiering hierrond (registratie begeleidingen) officieel nog niet erkend is, gaan we de meerwaarde van deze hulpverlening verkennen en promoten naar de officiële instanties.

- een financieel gezonde organisatie blijven.

We gaan zorgen voor de ontwikkeling van een dashboard om belangrijke indicatoren voor de financiële gezondheid tussentijds goed te kunnen volgen.

- verbinding maken met andere actoren op de markt.

Een organisatie kan niet op zichzelf (blijven) bestaan.  We gaan het netwerk van KIDS uitbreiden zowel via het uitdragen van kennis en expertise als via het projectsgewijze zoeken naar nieuwe inzichten/methodieken.

- vooruitstrevend zijn in Limburg én Vlaanderen.

Zeker op het vlak van DSH gaan we als KIDS een rol blijven spelen om personen die doof- of slechthorend zijn de beste hulpverlening, ondersteuning te kunnen bieden.  Ook op het vlak van autisme en spraak-taal zoeken we naar wegen om projectsgewijze onze naam te kunnen verankeren.

- aandacht hebben op een efficiënte werking en beleidsvoering.

Overlegorganen maken het mogelijk dat processen en ontwikkelingen in een organisatie een plaats kunnen krijgen. We gaan kritisch de bestaande overlegorganen bekijken naar werking, duidelijke doelstellingen en gaan de nodige mandaten geven. Dit zowel voor de formele overlegorganen zoals het  Bestuursorgaan, Ondernemingsraad en CPBW als voor de informelere overlegorganen.

- tijd maken voor een goede organisatiestructuur met aandacht voor draagkracht en verantwoordelijkheid!

We gaan meer projectsgewijze werken binnen KIDS.  Hierbij volgen we de principes van project management waarbij we duidelijke functies en rollen willen installeren in de organisatie.  Hierbij hebben we aandacht voor voldoende draagkracht, duidelijkheid, waarbij er ook ruimte en goesting kan groeien om nieuwe initiatieven op te pakken, in te spelen op kansen.  Vanuit verbinding in de organisatie werken we aan horizontale rollen, die mee ingezet kunnen worden in de beleidsvorming van de organisatie.

- werken in een cultuur van openheid en vertrouwen.

We willen een mensgerichte organisatie zijn.  Om dit mogelijk te maken is het belangrijk duidelijke kaders, duidelijke rollen en mandaten te hebben.  We werken volop verder via de principes van zelforganiserend werken opdat medewerkers meer in hun kracht kunnen komen te staan.  We hebben hierbij aandacht voor het tempo van teams om hierin te groeien.