Ondersteuningsnetwerk type 7

In een ondersteuningsnetwerk werken scholen gewoon en buitengewoon onderwijs, CLB en pedagogische begeleiding en ouders samen om een leerling zo goed mogelijk te begeleiden. In juni 2017 hebben alle scholen (gewoon en buitengewoon onderwijs) zich bij dit ondersteuningsnetwerk aangesloten. Zo kunnen ze, in overleg met CLB en ouders, een vraag stellen aan dit ondersteuningsnetwerk om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften extra te ondersteunen.

De ondersteuning vanuit het ondersteuningsnetwerk is steeds vraag gestuurd. Ondersteuning kan leerkrachtgericht, leerlinggericht, klasgericht en/of teamgericht zijn en beoogt een positief effect tot op de klasvloer. De overheid bepaalt niet meer vooraf hoeveel uren ondersteuning ingezet worden of hoeveel weken/schooljaren de ondersteuning zal duren. De ondersteuning kan op verschillende momenten in het schooljaar worden aangevraagd. Ze kan worden onderbroken en later opnieuw worden opgestart. Het ondersteuningsnetwerk engageert zich om voor elke vraag de juiste ondersteuning te voorzien.

Ondersteuning type 7

Een enthousiast team van ondersteuners (leerkrachten, logopedisten, psychologen) die met de expertise vanuit het buitengewoon onderwijs de integratie van dove-of slechthorende leerlingen of leerlingen met spraak-en/of taalproblemen in het gewone onderwijs willen bevorderen. Binnen de ondersteuning werken wij niet alleen leerlinggericht maar ook leerkrachtgericht, klasgericht, oudergericht en schoolgericht. Een positieve benadering, hartelijke professionaliteit en een samenwerking met alle partners staan bij ons centraal.

Doelgroepen: DSH, STOS

Vanuit het ondersteuningsnetwerk type 7 begeleiden wij twee doelgroepen:

 • Dove- en/of slechthorende leerlingen in het kleuter, lager, secundair onderwijs. In het hoger onderwijs is dit op vraag.
 • Leerlingen met spraak- en/of-taalmoeilijkheden in het kleuter, lager, secundair onderwijs. In het hoger onderwijs is dit op vraag.

Het team

 • Wij vormen één team, tewerkgesteld in BuBaO en BuSO KIDS.
 • Ons team bestaat uit een 40-tal gemotiveerde personen die wekelijks samenkomen voor overleg en intervisie
 • De ondersteuners zijn leerkrachten, psychologen en logopedisten met expertise in het domein
 • Het begeleidingsteam bestaat uit het zorgloket en een coördinatieteam

De ondersteuning

Leerlinggericht: Naargelang de noden van de leerling werken we aan:

 • Taal- en communicatievaardigheden
 • Opvolgen van socio-emotionele ontwikkeling
 • Psycho-educatie
 • Schoolse vaardigheden
 • Leren omgaan met hulpmiddelen
 • ...

Leerkrachtgericht:

 • Overleg
 • Informatie en tips
 • Sensibilisatie
 • Samen zoeken naar een aanpak op maat van de leerling
 • ...

Klasgericht:

 • Informeren en sensibiliseren
 • Sociale integratie
 • Klasondersteuning
 • ...

Schoolgericht:

 • Informeren en sensibiliseren
 • Positieve benadering rond integratie
 • Samen nadenken over mogelijke maatregelen op schoolniveau
 • ...

Bijkomend aanbod:

Groepsgerichte werking:

 • Jaarlijkse kids-dag voor alle leerlingen die ondersteuning krijgen vanuit ONtype 7.
 • Saturday KIDS: Dove- en/of slechthorende leerlingen vanaf het 5de leerjaar worden uitgenodigd om één keer per maand samen te komen. Er wordt gewerkt aan de psycho-emotionele ontwikkeling, het bevorderen van het welbevinden en het zelfbeeld en de sociale vaardigheden worden ondersteund.
 • STOSgenoten: Op regelmatige basis worden leerlingen met STOS uit het secundair onderwijs uitgenodigd om samen te komen met elkaar. Zo stimuleren we het contact met lotgenoten en bevorderen we hun welbevinden. We ondersteunen de sociale en communicatieve vaardigheden, met oog voor de socio-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Infodagen:

Jaarlijks in september worden infodagen gegeven over de problematiek van onze leerlingen. Open gesteld voor ouders, (zorg)leerkrachten, CLB-medewerkers en paramedici die verbonden zijn met een leerling die ondersteuning krijgt van ON type 7.

Inleefmomenten:

Op vraag worden klas- of schoolgericht inleefmomenten gegeven. Het doel is om zelf te beleven en ervaren wat de problematiek inhoudt.

Aanmelden en voorwaarden:

Wanneer er nood is aan ondersteuning kan de school, na overleg met leerling, ouders en CLB, een ondersteuningsvraag indienen bij het zorgloket van het ondersteuningsnetwerk. Dat kan op elk moment in het schooljaar. Dit zorgloket formuleert (eventueel na meer info) een voorstel tot ondersteuning dat met alle betrokkenen bekeken wordt bij het startgesprek. Tijdens dat startgesprek wordt ook het plan van aanpak besproken en worden er praktische afspraken gemaakt. Ook de vorm, inhoud en duur van ondersteuning komt aan bod en er wordt een evaluatiemoment gepland. Daarna kan de ondersteuning van start gaan.

Nog vragen over het zorgloket en aanmelding?

Neem contact op met onze contactpersoon

 • Ester Nijns
 • Borggravevijverstraat 9, 3500 Hasselt
 • Tel: 0492 34 31 67
 • E-mail:

Contacteer KIDS

 • KIDS Hasselt
 • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
 • Tel: 011 22 25 93
 • E-mail: