Kinderen en jongeren met spraakproblemen

Een vroegtijdige diagnose en behandeling omwille van de taalgevoelige periode (lopend tot ongeveer de leeftijd van 7 jaar) vinden wij belangrijk. We willen jou zo snel mogelijk een taalkundig rijke omgeving bieden voor het verwerven en uitbreiden van je gesproken Nederlandse taal.

We vertrekken in de begeleiding voornamelijk vanuit je sterkten en talenten. Het ontdekken en juist inschatten van de mogelijkheden én het vervolgens hierop afstemmen van het aanbod in de leefgroep zijn hierin cruciaal. Goede communicatie vormt hierbij de basis van het aanbod van je verblijf in de leefgroep. In je eerste levensjaren werken we voornamelijk rond een degelijke duidelijke communicatie. Vanaf je zevende levensjaar verschuift de klemtoon naar de pragmatiek (je taalgebruik in sociaal-communicatieve situaties).

Je krijgt een aanbod dat inspeelt op jouw taalbegrip en taalproductie.

In de leefgroep van het MFC gaan we samen met jou en je gezin (en/of andere belangrijke betrokkenen) op zoek naar concrete en individuele ontwikkelingsdoelen op gebied van zelfredzaamheid, communicatieve en sociale vaardigheden, invullen van vrije tijd en persoonlijkheidsontwikkeling. Je begeleiders oefenen deze vaardigheden op een stapsgewijze manier met jou in.

We hanteren bij gesproken taal als rode draad de taalprincipes ontwikkeld door prof. dr S. Goorhuis-Brouwer:

  1. Spontane heen-en-weer gesprekjes, waarbij je wordt aangesproken op je eigen waarneming/creativiteit (‘vanuit luisteren een gesprek aangaan’, het hanteren van een ‘conversationele stijl’)
  2. Een duidelijk en gereduceerd taalaanbod waarbij we aansluiten bij jouw taalbegripsniveau
  3. Modelleren: het goede taalvoorbeeld geven
  4. Talige feedback geven, het verwoorden van handelingen, taal-actiekoppeling
  5. Gecorrigeerd teruggeven, zonder uitdrukkelijk te verbeteren, wel: correct teruggeven/spiegelen
  6. Expanderen: taalaanbod steeds één trede hoger op de ladder van jouw taalontwikkeling

De leefgroep biedt ruime kansen om deze principes ook in spontane/alledaagse situaties toe te passen en uit te breiden naar de thuissituatie.

 

In je persoonlijkheidsontwikkeling hebben we ruim aandacht voor psycho-educatie rond jouw spraak- of taalproblematiek, je relationele- en sociale vorming, je identiteitsontwikkeling en seksualiteit. Hiervoor hanteren we verschillende methodieken of hulpmiddelen die variëren naargelang je leeftijd/ontwikkelingsfase. (Vlaggensysteem Sensoa, ik-boeken, …)