Begeleiding voor kinderen

Zorgt u voor uw zoon of dochter die tot één van onze doelgroepen behoort, dan kan enige pedagogische en psychosociale ondersteuning via begeleiding welkom zijn. Ook voor kinderen en jongeren die gebruik maken van dagopvang of verblijf kan dat aanbod een belangrijke aanvulling zijn.

De kinderen en jongeren die we begeleiden behoren tot drie verschillende doelgroepen. Ze hebben reeds een diagnose gekregen of er is een vermoeden van een beperking. 

Begeleiding van het gezin en de ruimere context is erg belangrijk in elk ondersteuningstraject voor minderjarigen met een handicap. Zorgt u zelf voor uw zoon of dochter met een handicap, dan kan enige pedagogische of psychosociale ondersteuning via begeleiding nuttig zijn. Ook voor kinderen en jongeren die dagopvang of verblijf aangeboden krijgen, kan dat aanbod een belangrijke aanvulling zijn.

De begeleiding richt zich op de ontwikkeling van uw kind en de pedagogische en psychosociale ondersteuning van uzelf als ouders. De aanvaarding van de handicap en ook de toekomst van uw kind staat centraal. De begeleiding verloopt aan huis of bij de zorgaanbieder en kan bestaan uit individuele gesprekken en groepssessies.

Waarom kiezen voor begeleiding van kids?

Uitgaan van JOUW vraag!

We vertrekken steeds van de vragen die jij stelt, en op basis daarvan proberen we een passend antwoord te geven.

Psycho-educatie

Tijdens de begeleiding wordt er stilgestaan bij hoe ouders leren omgaan met een beperking door het geven van informatie, kennis en vaardigheden. Zo krijg je meer vertrouwen in het omgaan met je kind. We werken ook met kinderen zelf zodat zij inzicht krijgen in wat maakt dat zij anders zijn dan andere kinderen. Ook volwassenen hebben vaak nog dat inzicht nodig om tot een oplossing te kunnen komen.

Inzetten op communicatie

We leren ouders en de omgeving van het kind de communicatie zodanig aan te passen aan de noden van het kind dat er een goed begrip tot stand komt. taalontwikkeling wordt op die manier gestimuleerd. Indien nodig wordt er ook gezocht naar alternatieve vormen van communicatie. Op die manier kan er ook gekeken worden naar het bieden van een antwoord op eventuele gedragsproblemen.

Verduidelijken en voorspellen van de leef- en leeromgeving

Uitgaande van de problemen die je tegenkomt in het dagelijks leven geven we veel aandacht aan het 'vertalen' van die situaties waardoor je misschien een volgende keer anders kunt reageren. Dit doen we o.a. aan de hand van het maken van sociale verhalen of visualisaties.

Samenwerking met anderen

Onze begeleiders helpen je om contacten te leggen tussen alle betrokkenen die te maken hebben met de zorg en/of onderwijs van je kind om zo de hulpverlening op mekaar af te stemmen.

Globale individuele ondersteuning

WAT? Globale individuele ondersteuning is specifiek voor kinderen die starten in de kinderopvang, de kleuterklas of het eerste leerjaar. Het gaat om laagdrempelige (Rechtstreeks Toegankelijk) en snel inzetbare hulp in de gewone kinderopvang of school van het kind, zodat kinderen met en zonder specifieke zorgbehoeften samen kunnen spelen, leren, vriendschappen sluiten …
Extra aandacht gaat naar overgangsmomenten: de eerste stap naar de kinderopvang, de overgang naar de kleuterklas, van de kleuterklas naar de lagere school, van school naar de buitenschoolse opvang ...
De begeleid(st)ers ondersteunen kindbegeleiders, verzorgers, leerkrachten en werken met het kind bij specifieke noden. De principes van de werking is: voordoen, samendoen, advies geven en bespreking. De ouder beslist zelf of de globale individuele ondersteuning aangevraagd wordt voor hun kind.

VOOR WIE? Voor jonge kinderen vanaf start in de kinderopvang tot en met het eerste leerjaar met (een vermoeden van) handicap en de betrokken kinderopvang of (kleuter)school.

PRAKTISCH

• Beperkte ondersteuning in de opvang of de school (max. 30 u per jaar)

• Gericht op specifieke noden die voortkomen uit de beperking

• In samenwerking met ouders, (inclusieve) kinderopvang, (kleuter)school, CLB en ondersteuningsnetwerken

• Volledig gesubsidieerd en kosteloos voor het kind en de betrokken school of kinderopvang

• Meer informatie en inschrijven kan bij KIDS Mobiel

Kinderen met autisme

We begeleiden kinderen met (een vermoeden van) autisme en hun gezin in het zoeken naar oplossingen voor de moeilijkheden in hun communicatie, sociale interacties, verbeelding, flexibiliteit, prikkelverwerking en angsten.

Dove en slechthorende kinderen

Kinderen die doof of slechthorend zijn aan beide oren of aan één kant komen in aanmerking voor begeleiding. Er is tijdens de begeleidingen veel aandacht voor de ontwikkeling van een afgestemde communicatie, opvoedingsondersteuning, psycho-educatie, sociale interactie, etc.

Kinderen met spraak- en taalproblemen

Kinderen die problemen hebben met het begrijpen van taal en het zich uitdrukken via mondelinge taal kunnen beroep doen op onze begeleiding. Via observaties en het samenspel met het kind en de ouder, bieden we taaltips en advies op allerlei ontwikkelingsdomeinen. Zo begeleiden we ouders in de wijze waarop zij de taal van hun kind kunnen stimuleren.

Nog vragen?

Neem contact op met onze contactpersoon

  • Edith Croux
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • GSM: +32 486 14 81 22
  • E-mail:

Contacteer KIDS

  • KIDS Hasselt
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • E-mail: