Beroepsschool (OV3)

In de Beroepsschool kunnen jongeren een beroepsopleiding volgen. De Beroepsschool biedt een sociale en beroepsgerichte vorming aan met als doel integratie in een gewoon leef- en werkmilieu. De Beroepsschool biedt opleidingen aan in volgende domeinen: basis bakkerij, basis horeca, basis schilderen en behangen, basis organisatie en logistiek.

Rechtstreeks naar

De Beroepsschool (OV3) is een school voor jongeren vanaf 12 jaar.

We vertrekken vanuit het basisprincipe dat elke jongere kan leren. We blijven geloven dat elke jongere zichzelf kan overstijgen. Daarom dagen we jongeren steeds uit om stapje voor stapje vooruit te gaan. We willen een warme omgeving zijn voor jongeren, een plek waar jongeren zich begrepen voelen. We willen optimale kansen bieden zodat ze zich kunnen ontwikkelen in hun leven. Een basisvoorwaarde voor leren is zich goed voelen.

We betrekken ouders als partners bij overleg over het leerproces, het sociaal-emotionele, het uitzetten van het traject…

Drie pijlers van de beroepsschool
Geïntegreerde Algemene Sociale vorming (GASV)
Dit zijn de theorielessen. De jongeren leren tijdens de GASV-lessen functionele vaardigheden aan in een zo’n realistisch mogelijke setting. De lessen lichamelijke opvoeding, huishoudkunde, crea en godsdienst behoren ook tot de GASV-lessen.

Beroepsgerichte Vorming (BGV)
Dit zijn de praktijklessen. Tijdens deze lessen leren de jongeren hun de vaardigheden van het beroep aan. Er is specifieke aandacht voor techniek, hygiëne en veiligheid.

Gedrag en houding
Naast het leren van theoretische kennis en beroepsvaardigheden, is het aanleren van correct gedrag en een goede werkhouding erg belangrijk om je te kunnen integreren in de maatschappij.

Doelgroepen
De Beroepsschool richt zich tot jongeren met een attest:
- type basisaanbod: jongeren die het curriculum van het gewoon onderwijs niet meer kunnen volgen
- type 3: jongeren met emotionele- of gedragsproblemen
- type 7: jongeren met spraak- en/of taalstoornissen (ST), dove en slechthorende jongeren (DSH)
- type 9: jongeren met autisme (ASS)

Einddoelstelling OV3
De opleidingen in de beroepsschool streven er naar jongeren voor te bereiden op tewerkstelling in het gewone arbeidscircuit en integratie in de maatschappij.

jongeren kunnen afstuderen met volgende bekwaamheidsbewijzen
- een getuigschrift: alle competenties van de opleiding zijn behaald.
- een getuigschrift van verworven competenties: alle competenties van een deelgetuigschrift zijn behaald.
- een attest van verworven bekwaamheden: een overzicht van de behaalde competenties.
- een attest: een bewijs dat aan de leerplicht voldaan werd.

Verschillende fases in de beroepsschool

Een opleiding in de beroepsschool bestaat uit verschillende fases. Elke fase heeft andere accenten.

 • Observatiejaar

  Het eerste jaar van de Beroepsschool wordt het observatiejaar genoemd.

  In het eerste jaar maken de leerlingen kennis met de verschillende opleidingen in de Beroepsschool.

 • Opleidingsfase

  Het tweede en derde jaar van de Beroepsschool noemen we de opleidingsfase.
  De leerling kiest voor één opleiding en verdiept zich gedurende twee schooljaren in de basiskennis en -vaardigheden van de gekozen opleiding.

 • Kwalificatiefase

  Het vierde en vijfde jaar van de Beroepsschool noemen we de kwalificatiefase.

  De leerling verdiept zich gedurende minstens twee schooljaren in de kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om het beroep van de gekozen opleiding te kunnen uitvoeren.

 • Kwalificatiefase – Duaal

  Duaal Leren is een combinatie van leren op school en leren op de reële werkplek.
  Duaal leren is mogelijk voor leerlingen in de kwalificatiefase.

 • Integratiefase

  De leerlingen kunnen na de kwalificatiefase een Alternerende Beroepsopleiding (ABO) volgen.
  Tijdens dit extra jaar komen de leerlingen twee dagen per week naar school en lopen ze drie dagen per week stage in een zelfgekozen stagebedrijf.

Vernieuwde opleidingen in de Beroepsschool

De Beroepsschool volgt de modernisering van het secundair onderwijs en werkt aan de hervorming van de opleidingen.
Onderstaande opleidingen voldoen aan de nieuwe opleidingsprofielen. In schooljaar 2021-2022 zijn ze van toepassing voor het observatiejaar en het eerste jaar van de opleidingsfase. De nieuwe opleidingen worden jaar na jaar verder uitgerold.

 • Basis organisatie en logistiek

  Tijdens de opleiding basis organisatie en logistiek leert de leerling producten kennen, een winkelvoorraad beheren, een winkelpresentatie verzorgen, ondersteunende winkeltaken uitvoeren, met interne transportmiddelen werken, kleine administratie taken uitvoeren zoals het kopiëren en sorteren van bestanden…

 • Basis schilderen en behangen

  Tijdens de opleiding basis schilderen en behangen leert de leerling ondersteunende taken uitvoeren bij schilderen en behangen.

 • Basis bakkerij

  Tijdens de opleiding basis bakkerij leert de leerling ondersteunende bakkerstaken uit te voeren.

 • Basis horeca

  Tijdens de opleiding basis horeca leert de leerling stap voor stap de basisvaardigheden en attitudes om, onder begeleiding van de leerkracht, groenten en fruit schoon te maken, eenvoudige warme en koude gerechten te bereiden, vaatwerk te doen en ruimtes te onderhouden.

Opleidingen in afbouw in de beroepsschool

De Beroepsschool volgt de modernisering van het secundair onderwijs en werkt aan de hervorming van de opleidingen.
Onderstaande opleidingen zijn daarom in afbouw.

 • Schilder-decorateur

  Tijdens de opleiding schilder-decorateur leert de leerling verschillende schildertechnieken en decoratieve technieken uit te voeren.

 • Slagersgast

  Tijdens de opleiding slagersgast leert de leerling stap voor stap ondersteunende taken uit voeren in de slagerij.

 • Winkelhulp

  Tijdens de opleiding winkelhulp leert de leerling stap voor stap ondersteunende winkeltaken uit te voeren.

 • Bakkersgast

  Tijdens de opleiding bakkersgast leert de leerling stap voor stap ondersteunende bakkerstaken uit te voeren.

Nog vragen over de beroepsschool (OV3)?

Neem contact op met onze contactpersoon

 • Dawn Okkes
 • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
 • Tel: 011 22 25 93
 • GSM: 0492 34 32 25
 • E-mail:

Contacteer KIDS

 • KIDS Hasselt
 • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
 • Tel: 011 22 25 93
 • E-mail: